ገንዘብ
ኣብ ኔዘርላንድ ምስ እትሰርሕ፣ ገንዘብ ክትረክብ ትጅምር። ስራሕ ክሳብ እትረክብ ድማ ካብ መንግስቲ ገንዘባዊ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ኣታዊኻ ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ሓበሬታ
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?