ዜናዕዳጋ
ሰበይቲ ብመስኮት ነፋሪት ትጥምት
ምንጪ፡ Jason Toevs
ሓበሬታ
ባዕልኻ ናብ መበቆል ሃገርካ ምምላስ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 25/3/2024 8:56 ድ.ቀ.

ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ትደልይ ምዃንካን ዘይምዃንካን ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ እትውስን። ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ምስ እትውስን ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበቆል ሃገርካ ህይወትካ ንምህናጽ ድማ ገንዘብ ወይ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል። ኣብዚ ገጽ ብወለንታኻ ምምላስ ብዝምልከት ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ

እንተድኣ

ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ንዘምልከትካዮ ዑቕባ ነጺጉዎ፣ መንግስታዊ ውድብ
ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V)
ናብ መበቆል ሃገርካ ብዛዕባ ምብጋስ ብዝምልከት ምሳኻ ርክብ ክገብር እዩ። እዚ ማለት ድማ ብቕጽበት ካብ ኔዘርላንድ ክትወጽእ ኣለካ ማለት ኣይኮነን።

ጠበቓኻ ኣንጻር ውሳኔ ናይ IND ይግባይ ክብል ድዩ? መብዛሕትኡ ግዜ ውሳኔ ናይ ቤት-ፍርዲ ክሳብ ዝወሃብ ኣብ ኔዘርላንድ ኮይንካ ክትጽበይ ትኽእል ኢኻ።

ባዕልኻ ኣብ እትምለሰሉ እዋን ደገፍ

IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ብምሃብ ነጺግዎ ድዩ? ስለዚ ብዛዕባ እዚ ደብዳቤ ክትቕበል ኢኻ። እዚ ድማ 'beschikking' ይበሃል።

እዚ ማለት መንግስቲ ኔዘርላንድ ናብ መበቆል ሃገርካ ንኽትምለስ ጠለብ ይገብር ማለት እዩ። ንኽትምለስ እንተድኣ መሪጽካ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ደገፍ እዚ ፍርያት፣ ኣገልግሎት ወይ ፋይናንሳዊ ኣበርክቶ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት፣ ናይ ገዛእ-ርእስኻ ድኳን ንምጅማር ዝኸውን መበገሲ ገንዘብ ን/ወይ ሓገዝ ኣብ ምጽሓፍ ውጥን ንግዲ።

እዘን ውድባት ክድግፋኻ ይኽእላ እየን፡

  • VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

  • ኣህጉራዊ ውድብ ፍልሰት (IOM)

  • ኣገልግሎት ምምላስን ንቕሎን (DT&V)

  • Solid Road

  • Stichting ROS

  • GoedWerk Foundation

  • Stichting WereldWijd

ደገፍ ክትረክብ ምዃንካን ዘይምዃንካን፣ እንታይ ናይ ምርካብ መሰል ከምዘለካን ኣብ ውልቃዊ ኩነትካ ዝምርኮስ እዩ። ኣብ VWN ዝርከብ ኣማኻሪኻ ወይ ማሕበራዊ ኣማኻሪኻ ብዛዕባ እዚ ክድግፈካ ይኽእል እዩ።

እዚ ቪድዮ VWN ብኸመይ ናይ ምምላስ ደገፍ ከም ዝህብ ዝገልጽ እዩ፡

ንናትና ኩኪስና ኣይተቐበልካዮን ኣለኻ። ስለዚ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ናይ www.youtube.com ቪድዮታት ክትርእይ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ቪድዮ ኣብ Youtube ረኣዮ፣ ወይ ንናትና ኩኪስና ተቐበሎ። YouTube.com

ውሑስ ዘይኮነ

VWN ንገሊአን ሃገራት ክትምለሰለን ውሑሳት ከም ዘይኮና ይቖጽረን እዩ፣ ስለዚ ድማ ኣብ ምምላስካ ደገፍ ኣይህብን እዩ። ይኹን እምበር VWN ናብተን ሃገራት ኣብ ምምላስ ናብ ዝሕግዙ ውድባት ንኽትውከስ ከመሓላልፈካ ይኽእል እዩ።

ተገዲድካ ኣብ እትወጽኣሉ እዋን ውሑድ ደገፍ ወይ ደገፍ የለን

ናብ መበቆል ሃገርካ ብኣስገዳድ እንተድኣ ተመሊስካ፣ ናይ ዳግመ-ውህደት ደገፍ ንኽትረክብ ዘለዉ ተኽእሎታት ድሩት እዩ። ኣብ ገሊኦም ኩነታት ናይ ዳግመ-ውህደት ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ደገፍ እንተበዝሐ ናይ € 1,000 ዋጋ ዘለዎም ኣቑሑት ን/ወይ ሓገዝ ዝሓዘ እዩ።

መበቆል ሃገራት

ኣብ ታሕቲ በብመበቆል ሃገር ብዛዕባ ምምላስ ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ፡

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?