ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ውህደት ስድራቤት

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ከምኡ እውን ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ዳግም ክትጥርነፍ ትደልይ ዲኻ? ከምኡ እንተኾይኑ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ናብ ኔዘርላንድ ንኽመጹ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ይበሃል። ኣብዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብኸመይ ከም ዝካየድ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።


መርሓ ስጉምቲ

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣመልክት

ኣብዚ መርሓ ስጉምቲዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።