ውህደት ስድራቤት
ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ከምኡ እውን ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ዳግም ክትጥርነፍ ትደልይ ዲኻ? ከምኡ እንተኾይኑ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ናብ ኔዘርላንድ ንኽመጹ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ይበሃል። ኣብዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብኸመይ ከም ዝካየድ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

Step-by-step plans (1)

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣመልክት

5 steps

ኣብዚ መርሓ ውጥን ብኸመይ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከም እተመልክት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክግበር ኣለዎ። እዚ ድማ ብወግዒ "ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ዑቕባ" ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ሓበሬታ
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?