ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ውህደት ስድራቤት

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ከምኡ እውን ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ዳግም ክትጥርነፍ ትደልይ ዲኻ? ከምኡ እንተኾይኑ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ናብ ኔዘርላንድ ንኽመጹ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ይበሃል። ኣብዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብኸመይ ከም ዝካየድ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ቀንዲ ነጥቢታት

.

ንውህደት ስድራቤት ዝጠልብ ምልክታ ኣታዊ ንምግባር ክማልኡ ዘለዎም ኩነታት

ኣባላት ስድራቤትካ ናብ ሆላንድ ክመጹ እንተደሊኻ፡ ንውህደት ስድራቤት ዝጠልብ ምልክታ ናብ Immigration and Naturalization Service (IND) ኣታዊ ክትገብር ኣለካ። መንበሪ ፍቓድ ምስተውሃበካ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንውህደት ስድራቤት ከተመልክት ኣለካ። እዚ ድማ 'ድሕሪ ምብጻሕ ዘሎ ግዜ' ይበሃል።

ንውህደት ስድራቤት እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት የድልዩኻ እዮም

ንናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብዝምልከት ከተመልክት እንከለኻ፣ ሓያሎ መረጋገጺ ሰነዳት ናብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ክትሰድድ ኣለካ። እዚኦም መንነት ኣባል ስድራ-ቤትካን፣ ኣብ መንጎኻን እቲ ኣባል ስድራ-ቤትካን ዘሎ ዝምድና ስድራ-ቤትን ዘረጋግጹ ሰነዳትን እዮም።

መስርሕ ውህደት ስድራቤት ዝካየደሉ መገዲ እዚ ዝስዕብ እዩ

ንናይ ውህደት ስድራቤት ዝጠልብ ምልክታኻ ኣታዊ ምስ ገበርካ፣ Immigration and Naturalization Service (IND) ክምርምሮ ኣለዎ። IND ኣብ ጉዳይ እቲ ዘቕረብካዮ ንውህደት ስድራቤት ዝጠልብ ምልክታ ውሳነ ከሕልፍ ካብ ሓያሎ ኣዋርሕ ክሳብ ልዕሊ ሓደ ዓመት ክወስደሉ ይኽእል።